CSpace  > 北斗导航工程中心
CNN-based vision model for obstacle avoidance of mobile robot
Liu, Canglong1,2; Zheng, Bin2; Wang, Chunyang1; Zhao, Yongting2; Fu, Shun2; Li, Haochen2