CSpace  > 精准医疗单分子诊断技术研究中心
Nanopore-based Fourth-generation DNA Sequencing Technology
Feng, Yanxiao1,4; Zhang, Yuechuan1,2; Ying, Cuifeng1,3; Wang, Deqiang1,4; Du, Chunlei1,4