CSpace  > 北斗导航工程中心
CNN-Based Model for Pose Detection of Industrial PCB
Li Haochen; Zheng Bin; Sun Xiaoyong; Zhao Yongting