CSpace
Nanoscale observation of heparin-mediated self-assembly of chiral tau enantiomers
Chen, Wei1,2,3; Chen, Yunhao1,2; Chen, Ligang1,2,3; Zhou, Shuo1,2; Li, Dandan1,3; Yin, Bohua1,2; Yang, Zhongbo1,2,3; Wang, Liang1,2; Wang, Huabin1,2,3