CSpace
Polyaspartic acid, an eco-friendly regulator for the improvement of coking coal flotation: applications and mechanism
Zhu, Zhanglei1; Zhao, Bohui1; Tian, Chengchi1; Sheng, Qiuyue1; Li, Zhen1; Zhang, Ningning1; Wang, Jizhen1; Yang, Xiaohui2
2024-02-29