CSpace
Angular spectrum method for simulation and analysis of ground glass produced laser speckle pattern
Zhang, Yaqi1; Lv, Yongmo1,2; Sun, Xiuhui1; Shen, Jun1; Lin, Zhaoxuan1,2; Chen, Jianjun1; Wang, Chen3; Xie, Guoliang3; Yin, Shaoyun1