CSpace
PbTe Nanowires Electrochemically Deposited on Si Substrates as PbTe/Si Heterojunction Infrared Photodetectors
Guo, Zhongmin1,2; Zhang, Yongna1; Zhang, Xinru1; Yang, Chan1; Li, Jun4; Feng, Shuanglong1,2,3