CSpace
Effect of N2/I2 atmosphere annealing sensitization on PbSe-based photodetector for NIR photodetection
Chen, Shi1,2,3; Li, Pei1,3; Zhang, Xinru1,2,3; Shi, Zeyuan1,2,3; Feng, Shuanglong1,2,3; Huang, Deping1,2