CSpace
Polyaniline packed activated carbon as pseudocapacitive negative electrodes
Li, Zhenhu1,2; Bai, Sihan1; Chen, Kequan3; Liu, Yuping1,2; Zhang, Yulin1,2; Liu, Shuangyi1,2