CSpace
Analytic models for organic field-effect transistors based on exponential and power mobility models
Luo,Jinling1,2,3; Sun,Jiuxun4; Kang,Shuai1,2,3; Pan,Ziwei1,2,3; Fu,Xie1,2,3; Wang,Liang1,2,3; Lu,Wenqiang1,2,3