CSpace
Fabrication of flexible optoelectronics based on in-situ-grown customized graphene patterns
Wang,Huawen1,2,3; Zhang,Ruiqi1,2,3; Li,Xin1,2,3