CSpace
Modeling and Optimization of the Creep Behavior of Multicomponent Copolymer Nanocomposites
Bi, Gangping1,2,3; Xiao, Bowen1,3,4; Lin, Yuanchang1,3; Yan, Shaoqiu1,2,3; Li, Shuge1,3,4; Tang, Ying1,2,3; He, Guotian1,3