CSpace
Modeling and Optimization of Sensitivity and Creep for Multi-Component Sensing Materials
Bi, Gangping1,2,3; Xiao, Bowen1,3,4; Lin, Yuanchang1,3; Yan, Shaoqiu1,2,3; Tang, Ying1,2,3; He, Songxiying3; Shang, Mingsheng1; He, Guotian1,3