CSpace
Carbon nanotubes field-effect transistor pressure sensor based on three-dimensional conformal force-sensitive gate modulation
Cheng, Guanyin1,2; Xu, Haitao3; Gao, Ningfei3; Zhang, Mengqin1,2; Gao, Hailin2; Sun, Bihao2; Gu, Mingxin2; Yu, Leyong2; Lin, Yuanchang2; Liu, Xueqin1