CSpace
A study on ultrasonic welding of thermoplastics with significant differences in physical properties under different process parameters
Fu, Xie1,2; Yuan, Xiaoya3; Li, Guowei1; Wu, Yutong1; Tong, Hui1; Kang, Shuai1; Luo, Jinling4; Pan, Ziwei4; Lu, Wenqiang1