CSpace
Photo-Driven Semimetal-Semiconductor Field-Effect Transistors
Fu, Jintao1,2; Nie, Changbin1,2; Sun, Feiying1; Jiang, Hao1; Li, Yunjie3,4; Li, Genglin3,4; Wei, Xingzhan1,2,3