CSpace
Reactor for biomass conversion and waste treatment in supercritical water: A review
Chen, Zhong1,3; Chen, Hongzhen1,3; Xu, Yuanjian1; Hu, Mian2; Hu, Zhongting2; Wang, Junliang2; Pan, Zhiyan2