CSpace
Multi-fluorous-included Counter Anions-based Ionic Copolymers: Synthesis and Enhanced Hydrophobic Adsorption Films on Copper Surface for Super Protection
Ren Weihua1; Shi Yueting1; Chen Lingli1; Yang Song1; Zhang Shengtao1; Liu Xiaohong2,3; Ren Xiaolei1,4; Li Hongru1
2022-11-11