CSpace  > 机器人与3D打印技术创新中心
Spheroidization by Plasma Processing and Characterization of Stainless Steel Powder for 3D Printing
Ji, Lina1,2; Wang, Changzhen1,3; Wu, Wenjie1,2; Tan, Chao1,4; Wang, Guoyu1,2; Duan, Xuan-Ming1,2